wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

10 улици и един площад в Кърджали ще бъдат изцяло обновени в рамките на проект по ОП „Региони в растеж” 2014 - 2020 година. Това стана ясно днес на встъпителна пресконференция, дадена от ръководителя на проекта  „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали”и заместник-кмет на общината инж. Катя Митовска.

Освен обновяването на улиците, обособени в 4 самостоятелни обекта на интервенция, ще бъде построен и мост, който ще свързва първа и втора част на изградения парк „Арпезос – Север”.

Проектът е на стойност 5 052 148, 73 лева, а времето на неговото изпълнение е от 18 април 2018 година до 18 октомври 2020 година.

Oсновната цел на проекта е чрез подобряване на техническата инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социално-икономическото развитие на град Кърджали като устойчив и интегриран град. Специфичните цели са създаване на привлекателна, сигурна и достъпна градска среда в Кърджали чрез въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и благоустрояване на улици и тротоари; свързаност между двете части на парк Арпезос-Север и осигуряване на пълноценна социална интеграция на хората с увреждания в град Кърджали.

При избора на улиците е търсен синергичен и допълващ ефект на инвестициите в образователната и социална инфраструктура, които са включени в инвестиционната програма за изпълнение на ИП ГВР на Кърджали по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 година.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.