wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 29.08/сряда/ от 09.30 ч. в залата на ОИЦ-Кърджали се проведе информационна среща с представители на бизнеса и граждани. На присъстващите беше представена процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. 67 227 768.06 лева безвъзмездна финансова помощ са планирани за насърчаване на предприемачеството. Микро, малки или средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г., могат да кандидатстват за финансова подкрепа от 50 000 до 200 000 лева. Крайният срок за подаване на пректните предложения е 5 септември или 7 ноември в зависимост от избрания сектор. Проектите, изпълнявани на територията на област Кърджали носят допълнително точки на кандидатите. Освен това приоритет ще се дава на жените предприемачи, на младите предприемачи на възраст до 29 години, както и на тези между 50 и 64 години. Експертите на ОИЦ-Кърджали проведоха консултации, свързани с проектните идеи на предприемачите, допустимостта съгласно условията за кандидатстване, както и необходимите документи за кандидатстване.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.