wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На информационна среща проведена съвместно с екипа на МИГ „Кирково-Златоград“ експертите на Областния информационен център – Кърджали представиха актуални възможности за кандидатстване по Оперативните програми. Заинтересованите страни бяха информирани за: Стратегията за водено от общността местно развитие (ВОМР) на МИГ-а; мерките, включени в нея, по които може да се кандидатства; индикативния график за работата на сдружението през 2018 година.

Екипът на ОИЦ-Кърджали представи подмярка 6.4.1на ПРСР, която е от най-привлекателните за производители, предприемачи и занаятчии, които искат да развиват дейност на територията на селски район. По ПРСР 2014 – 2020 земеделски стопани и микропредприятия ще могат да кандидатстват за инвестиции в земеделски стопанства, преработка и маркетинг на селскостопански продукти и за развитие на неземеделски дейности. Общини, читалища и неправителствени организации могат да получат финансова подкрепа за подобряване и разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура. За малка по мащаб туристическа инфраструктура и за инфраструктура за отдих и туристическа информация допустими бенефициенти са общините и неправителствените организации. Има отделна мярка за съхраняване и популяризиране на културно-историческото и природно наследство, по която могат да кандидатстват Общини, читалища и НПО. Шанс за растеж на местната икономика дава мярката по ОП „Иновации и конкурентоспобност“. По нея могат да кандидатстват малки и средни предприятия на територията на МИГ „Кирково – Златоград“.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.