Печат на тази страница

На информационна среща проведена съвместно с екипа на МИГ „Кирково-Златоград“ експертите на Областния информационен център – Кърджали представиха актуални възможности за кандидатстване по Оперативните програми. Заинтересованите страни бяха информирани за: Стратегията за водено от общността местно развитие (ВОМР) на МИГ-а; мерките, включени в нея, по които може да се кандидатства; индикативния график за работата на сдружението през 2018 година.

Екипът на ОИЦ-Кърджали представи подмярка 6.4.1на ПРСР, която е от най-привлекателните за производители, предприемачи и занаятчии, които искат да развиват дейност на територията на селски район. По ПРСР 2014 – 2020 земеделски стопани и микропредприятия ще могат да кандидатстват за инвестиции в земеделски стопанства, преработка и маркетинг на селскостопански продукти и за развитие на неземеделски дейности. Общини, читалища и неправителствени организации могат да получат финансова подкрепа за подобряване и разширяване на всички видове малки по мащаби инфраструктура. За малка по мащаб туристическа инфраструктура и за инфраструктура за отдих и туристическа информация допустими бенефициенти са общините и неправителствените организации. Има отделна мярка за съхраняване и популяризиране на културно-историческото и природно наследство, по която могат да кандидатстват Общини, читалища и НПО. Шанс за растеж на местната икономика дава мярката по ОП „Иновации и конкурентоспобност“. По нея могат да кандидатстват малки и средни предприятия на територията на МИГ „Кирково – Златоград“.