wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център - Кърджали (ОИЦ-Кърджали) проведе изнесена приемна в община Крумовград, която е част от информационната кампания на центъра във всички общини на област Кърджали. Засилен интерес сред посетителите на изнесения информационен офис имаше към подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Настоящата процедура дава възможност за кандидатстване с проектни предложения в три направления - производство, развитие на услуги и развитие на занаяти. Всеки отделен проект може да бъде в рамките на левовата равностойност от 10 000 до 600 000 евро като финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи.

Експертите на ОИЦ – Кърджали запознаха присъстващите и с основните параметри по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.