wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Конференция на тема „30 години Кохезионна политика – бъдеще и развитие”, организирана от Областния информационен център в Кърджали, се състоя днес в Бизнес инкубатора. Присъстваха представители на бизнеса,местната власт, образователни, културни и образователни институции, неправителствения сектор, медиите и религиозните общности.

Управителят на Областния информационен център Дора Христова представи Многогодишната финансова рамка /МФР/ на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г., както българската преговорна позиция по основни елементи от предложението на Европейската комисия за Регламент за ЕФРР и КФ, 2021-2027 г.

Предложението на Европейската комисия за размера на Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. е 1279 милиарда евро по текущи цени, което е съпоставимо с настоящата рамка. Това от една страна е положително за страните нетни бенефициенти от бюджета на Европейския съюз, включително и за България, тъй като след БРЕКЗИТ  се очакват значителни намаления на приходите. От друга страна, запазването на рамката на тези нива заедно с необходимостта да бъдат адресирани новите предизвикателства пред Европейския съюз като миграцията и сигурността, предопределят по-малко средства за финансиране на традиционните приоритети като Кохезионната и Общата селскостопанска политика, стана ясно на конференцията.

Приоритети на МФР са единен пазар, иновации, цифрова икономика, сближаване и ценности, природни ресурси и околна среда, миграция и управление на границите, сигурност и отбрана, както и съседните региони и светът и европейска публична администрация.

Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис каза: До началото на новия програмен период трябва да бъдат формулирани  приоритетите, да бъдем готови с проектите за усвояване на европейски средства. Към настоящия момент община Кърджали има технически проекти за около 180 млн. лева във всички сфери за развитието на общината. Очаква се до началото на новия програмен период да стигнат 200 млн. лв., съобщи той. Развитието на аграрния сектор и туризма са области, в които общината има да догонва  през периода 2021-2027 г., посочи градоначалникът.

Видео обръщение към участниците в конференция направи евродепутатът Мария Габриел.

Конференцията бе част от общата национална инициатива „Бъдеще на Кохезионната политика“ на мрежата от 27-те Областни информационни центрове в  България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.