wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) Кърджали проведе информационна среща с жители на община Джебел. На събитието беше представена информация за възможностите за инвестиции по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020  и „Подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРСР с три процедури – развитие на занаяти, развитие на услуги и производство на продукти“. Представена беше и информация какви процедури ще бъдат обявени по оперативните програми през 2019 г. според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми.

На срещата присъстваха и представители на Местната инициативна група (МИГ) Ардино-Джебел. Те представиха мерките от Стратегия за Водено от общностите местно развитие, актуалните отворени и предстоящи възможности по които бенефициентите ще могат да кандидатстват.

Присъстващите, имаха възможност да зададат въпроси на лекторите, а на финала попълниха анкетни карти, в които споделиха вижданията си относно оползотворяването на фондовете на ЕС през програмен период 2021-2027 в областта на образованието, заетостта, социалното включване и здравеопазването, подпомагане на българските предприятия, опазване на околната среда, опазване на селското стопанство, в областта на регионалното развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.