wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 23.11/петък/ в гр.Кърджали се проведе информационния ден  в рамките на кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Форумът в Кърджали бе открит от заместник-регионалния министър Деница Николова, участваха също експерти от Министерството на културата Петър Марков и Мария Мрънкова от Министерството на туризма, кметът на община Кърджали г-н Хасан Азис и областния управител г-н Никола Чанев.

   Пред представители на местната власт, бизнеса и неправителствения сектор  в зала „Кърджали” на хотел „Кърджали” бяха представени насоки за кандидатстване и механизъм за комбинирана подкрепа на проекти по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на оперативната програма и се проведе дискусия с участието на представители на финансовия посредник - „Фонд за устойчиви градове“ за Южна България.

 „Целта на тези информационни дни е да фокусираме вниманието изключително върху туристическите обекти и обектите от културно-историческото ни наследство в страната, коментира зам.-министър Николова. Тя обясни, че именно за това основни партньори в кампанията са и експертите от Министерството на културата и  Министерството на туризма. Те пък от своя страна да обяснят каква е ролята на МК в осъществяване на нисколихвеното кредитиране на такъв тип обекти и , разбира се, да насочат вниманието към основните трудности по отношение на подготовката на такъв тип обекти, които са свързани със законови мерки, свързани с консервация и реставрация на културно- историческите забележителности, посочи зам.- министър Николова.


   На 20 септември 2018 г. бяха подписани Оперативните споразумения между Фондовете за градско развитие – финансови посредници по ОП"Региони в растеж" 2014-2020 и "Фонд мениджър на финансовите инструменти в България" ЕАД. С това Управляващият орган на ОПРР дава реален старт на инвестициите, заложени за изпълнение чрез финансови инструменти в ключови направления на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Посредниците, които управляват средствата за Фондовете за градско развитие са:
За Южна България - Обединение ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове", което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация, с финансов ресурс в размер на 220,5 млн. лв., от които 135,5 млн. лв. са от ОПРР 2014-2020 и 85 млн. лв. съфинансиране от обединението. Финансовите посредници ще инвестират предоставеното от ОПРР 2014-2020 финансиране и своя собствен принос в допустими проекти по програмата в следните направления: градска среда, спортна и културна инфраструктура, енергийна ефективност в еднофамилни жилищни сгради и студентски общежития, зони с потенциал за икономическо развитие и интегриран градски транспорт, както и обекти на културното и религиозно наследство от национално и световно значение. Финансовите продукти, предлагани на крайните получатели от ФГР, ще бъдат заеми и вградени гаранции, насочени към голям брой потенциални бенефициенти: общини и общински предприятия, частни компании, публично-частни партньорства и др., като по част от направленията за подкрепа по оперативната програма е предвидено комбиниране на финансови инструменти с безвъзмездна финансова помощ в рамките на две отделни операции на ниво проект.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.