wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 06.12.2018 г. (четвъртък), Областен информационен център – Кърджали проведе информационна среща с младите хора в СУ „Христо Смирненски“ община Черноочене . Срещата бе насочена към младежи и представители на образователните институции с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС през периода 2021-2027 г . „Програмата Еразъм+“ има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица. Присъстващите на информационното събитие бяха запознати и с актуални към момента процедури за кандидатстване по Оперативните програми.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.