wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С проведената среща в община Момчилград екипът на Областен информационен център-Кърджали приключи поредния цикъл от информационни събития в областта. Участници в срещите бяха представители на общинските администрации, бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, студенти, ученици и граждани. Тема на срещите беше: „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Представени бяха и предстоящи процедури за следващата година според публикуваните проекти на индикативни годишни работни програми.

Най-голям интерес по време на информационния цикъл е регистриран към Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ и по-точно към мярка 6.4.„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Участниците в срещите проявиха интерес и към програма „Еразъм+“, която подпомага образованието, обучението, младежта и спорта в Европа, както и към възможностите за бизнеса, предлагани от ОПИК.

Какво постигаме чрез Европейските фондове и какво е бъдещето на Кохезионната политика е другата тема, която беше засегната при разговори с различни бенефициенти.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.