wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Обяви за работа

Обява за свободна позиция Експерт "Финансови инструменти" Обява за свободна позиция Експерт "Финансова верификация“ (дългосрочно заместване) Обява за свободна позиция Началник отдел „Финанси, правна дейност и администрация“ Обява за свобода…

СПИСЪЦИ И РЕШЕНИЯ ОТ КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В ОИЦ

Класиране на участниците в конкурс за избор на експерт "Логистика и информация" в ОИЦ - Русе Крайно класиране от процедура за избор на експерт "Комуникация и информация" в ОИЦ-Варна Списък…

Продължава...

Обяви за работа в Областните информационни центрове

Обява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Варна Обява за избор на експерт "Информационно обслужване и услуги" в ОИЦ-Благоевград Обява за избор на експерт "Логистика и информация"…

Продължава...

Контакти

Томислав Дончев, заместник министър-председател  Тел.(+359 2) 940 20 65 E-mail: minister.eufunds@government.bg     Дирекция "Централно координационно звено" Министерски съвет Директор - Иван ИвановТел.(+359 2) 940 20 59E-mail: i.ivanov@government.bg   Сертифициращ орган…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.