wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  

pdfСписък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали документи за участие в подбора за длъжност „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати подали документи за участие в подбора за длъжност „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ в сектор, отдел „Предварителен контрол“ в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“, Агенция по обществени поръчки.
pdfАгенция по обществени поръчки обявява подбор за заемане на едно работно място за длъжността „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“
Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма “Техническа помощ” , проект „Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки, усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства“ и в изпълнение на дейност 1 “Осигуряване на 10 бр. допълнителни експерти за подпомагане на дейността по осъществяване на предварителен контрол, върху процедури, финансирани частично или изцяло с европейски средства”, обявява подбор за заемане на едно работно място за длъжността „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, в сектор „Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства“, отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“.

НСОРБ обявява конкурс за свободни работни места

НСОРБ обявява конкурс за шест позиции, в изпълнение на проект „Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт", съфинансиран от ОП „Техническа помощ". Длъжностите са свързани с осъществяване на консултативни и експертни дейности в Общински ресурсно-координационен център (ОРКЦ) на НСОРБ, ситуиран в Центъра за обучение на местните власти в с. Гергини, община Габрово.

Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ", проект „Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки, усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства" и в изпълнение на дейност 1 "Осигуряване на 10 бр. допълнителни експерти за подпомагане на дейността по осъществяване на предварителен контрол, върху процедури, финансирани частично или изцяло с европейски средства", обявява подбор за заемане на едно работно място за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми", в сектор „Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства", отдел „Предварителен контрол", дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки" Краен срок 13 ноември 2013 г. Обява

Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ", проект „Укрепване капацитета на Агенция по обществени поръчки, усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства" и в изпълнение на дейност 1 "Осигуряване на 10 бр. допълнителни експерти за подпомагане на дейността по осъществяване на предварителен контрол, върху процедури, финансирани частично или изцяло с европейски средства", обявява подбор за заемане на едно работно място за длъжността „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми", в сектор „Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства", отдел „Предварителен контрол", дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки" Краен срок 13 ноември 2013 г. Обява

Междинно звена  на ОП "Околна среда": Конкурс за Старши експерт, отдел "Мониторинг", дирекция "Фондове на Европейския съюз за околна среда", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 18 септември 2013 г. Обява

Управляващ орган на ОП „Регионално развитие": Конкурс за външен специалист в сектор „Програмиране и оценка" отдел „Програмиране, оценка, информация и публичност", Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие. Краен срок: 5 септември 2013 г. Обява

Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за държавен експерт в отдел „Програмиране и планиране", Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", Министерство на труда и социалната политика. Краен срок: 2 септември 2013 г. Обява

Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ" обявява подбор за заемане на едно работно място за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми", в сектор „Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства", отдел „Предварителен контрол", дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки". Краен срок: 26.07.2013 г. Обява

Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ" обявява подбор за заемане на едно работно място за длъжността „Сътрудник по управление на европейски проекти и програми", в сектор „Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства", отдел „Предварителен контрол", дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки". Краен срок: 26.07.2013 г. Обява

Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ" обявява подбор за заемане на едно работно място за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми", в сектор „Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства", отдел „Предварителен контрол", дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки"". Краен срок: 11.04.2013 г. Обява

Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ" обявява подбор за заемане на едно работно място за длъжността „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми", в сектор „Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства", отдел „Предварителен контрол", дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки". Краен срок: 11.04.2013 г. Обява

Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ" обявява подбор за заемане на едно работно място за длъжността „Сътрудник по управление на европейски проекти и програми", в сектор „Предварителен контрол на процедури финансирани с европейски средства", отдел „Предварителен контрол", дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки"". Краен срок: 11.04.2013 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика": Конкурс за Началник на отдел в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност", Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Краен срок: 28 март 2013 г. Обява

 

Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ" обявява подбор за заемане на три работни места за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми", в отдел „Предварителен контрол", дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки". Краен срок: 01.02.2013 г. Обява

 

Агенция по обществени поръчки в качеството си на бенефициент по Оперативна програма "Техническа помощ" обявява подбор за заемане на две работни места за длъжността „Сътрудник по управление на европейски проекти и програми", в отдел „Предварителен контрол", дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки". Краен срок: 01.02.2013 г. Обява

 

Министерство на околната среда и водите обявява конкурс за подбор на експерти, които ще участват в екипите за управление на проекти на общините - бенефициенти по приоритетни ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г."

Обява

Заявление

Изисквания за заемане на длъжностите

Основни задължения

Управляващ орган на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика": Конкурси за  „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми" и „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" в отдел „Предварителен контрол, оценка и договаряне" и „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" в отдел „Финансов контрол и планиране" , дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката, енергетиката и турзима. Обява, Заявление, Декларация.

Управляващ орган на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика": Конкурси за „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 1 щ. бр. в отдел „Вътрешен контрол и управление на риска" и „Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми" - 3 щ. бр. в отдел Управление и мониторинг на изпълнението" , дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката, енергетиката и турзима. Обява, Заявление, Декларация.

Управляващ орган на ОП "Околна среда": Конкурс Главен експерт, Отдел „Мониторинг и докладване", Дирекция „Кохезионна политика за околна среда", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 28 октомври 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Околна среда": Конкурс Младши експерт, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 28 октомври 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Околна среда": Конкурс Младши експерт, Отдел „Финансово управление и контрол", Дирекция „Кохезионна политика за околна среда", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 28 октомври 2011 г. Обява

Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство": Конкурс за младши експерт, Отдел „Управление на приоритетните оси", Дирекция „Европейски фонд за рибарство", Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Краен срок: 24 октомври 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Началник на отдел, Отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности", Дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 24 октомври 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Главен експерт, Отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности", Дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 24 октомври 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Главен експерт, Отдел „Мониторинг", Дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 24 октомври 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс Младши експерт, Отдел "Югозападен район", Дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 24 октомври 2011 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика": Конкурс за Главен експерт; Сектор: София; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: „Конкурентоспособност и иновации"; Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Краен срок: 8 септември 2011 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за старши експерт в отдел „Регионално управление на проекти", Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", Министерство на образованието, младежта и науката. Краен срок: 9 септември 2010 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за старши експерт в отдел „Техническа верификация", Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", Министерство на образованието, младежта и науката. Краен срок: 9 септември 2010 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за младши експерт в отдел „Техническа верификация", Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми", Министерство на образованието, младежта и науката. Краен срок: 9 септември 2010 г. Обява

Изпълнителна агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство: Конкурс за Главен експерт; Отдел: Външни европейски програми; Главна дирекция: „Структурни фондове и международни образователни програми", Министерство на образованието, младежта и науката. Краен срок: 9 септември 2010 г. Обява  

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Началник на отдел; Отдел: "Законодателство, оценка на риска и нередности"; Дирекция: "Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 22 август 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Главен експерт; Отдел: "Законодателство, оценка на риска и нередности"; Дирекция: "Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 22 август 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Старши експерт; Отдел: "Южен централен район"; Дирекция: "Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 22 август 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Младши експерт; Отдел: "Северозападен район"; Дирекция: "Програмиране на регионалното развитие"; Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 22 август 2011 г. Обява

 

*Средносрочен съветник по реформа на публичната администрация на Армения

Кандидати, които отговарят на изискванията от приложеното Техническо задание, могат да кандидатстват чрез попълване на апликационни форми на следните Интернет адреси: http://www.undp.am/jobs и http://jobs.undp.org/ в срок не по-късно от 4 август 2011 г.

 

*http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1371

Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика": Конкурс за Главен експерт, Отдел: Предварителен контрол, административни актове и процедури по договаряне; Дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособност, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Краен срок: 29 юни 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика": Конкурс за Главен експерт, Отдел: Предварителен контрол, административни актове и процедури по договаряне; Дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособност, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Краен срок: 29 юни 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Младши експерт, Отдел: Програмиране и оценка; Дирекция: Програмиране на регионалното развитие, Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 27 юни 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Младши експерт, Сектор: Финансов контрол; Отдел: Финансово управление и контрол; Дирекция: Програмиране на регионалното развитие
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 27 юни 2011 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика": Конкурс за Началник на сектор; Сектор: Пловдив; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации"; Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Краен срок: 17 юни 2011 г. Обява

Одитен орган: Конкурс за младши одитор в дирекция „Одитна дейност", Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз". Краен срок: 12 май 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП „Транспорт": Конкурс за старши експерт в сектор „Финансов контрол", отдел „Финансово управление", дирекция „Координация на програми и проекти", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Краен срок: 12 април 2011 г. Обява 

Конкурси за свободни позиции към Междинното звено на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика":

Началник на отдел; Отдел: Информационни и аналитични дейности; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Началник на сектор; Сектор: София; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Началник на сектор; Сектор: Мониторинг; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Началник на сектор; Сектор: Финансово управление; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Държавен експерт; Отдел: Оценка и договаряне; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Държавен експерт; Сектор: Мониторинг; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Държавен експерт; Отдел: Оценка и договаряне; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Главен експерт; Сектор: София; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Главен експерт; Отдел: Информационни и аналитични дейности; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Главен експерт; Отдел: Вътрешен контрол по изпълнение на проекти; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Главен експерт; Отдел: Оценка и договаряне; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Главен експерт; Сектор: София; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации"

Старши експерт; Отдел: Законосъобразност и администриране на проекти; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Старши експерт; Сектор: Велико Търново; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Старши експерт; Сектор: София; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации"

Старши експерт; Отдел: Оценка и договаряне; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

Старши експерт; Сектор: София; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации"

Старши експерт; Сектор: Велико Търново; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации"

Младши експерт; Отдел: Вътрешен контрол по изпълнение на проекти; Главна дирекция: "Конкурентоспособност и иновации" 

 

Междинно звено на ОП „Околна среда": Конкурс за старши експерт в Отдел „Мониторинг" Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 24 март 2011 г. Обява

Междинно звено на ОП „Околна среда": Конкурс за старши експерт в отдел „Предварителен контрол", Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 24 март 2011 г. Обява

Междинно звено на ОП „Околна среда": Конкурс за старши експерт в отдел „Оценка, търгове и договаряне", Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 24 март 2011 г. Обява

Междинно звено на ОП „Околна среда": Конкурс за младши експерт в отдел „Оценка, търгове и договаряне", Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 24 март 2011 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Регионално развитие": Конкурс за Началник на отдел „Програмиране и оценка", Дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 17 март 2011 г. Обява

Оперативна програма за транснационално сътрудничество: Конкурс за Главен експерт, Филиал Югоизточен район-Хасково, отдел „Многонационални и хоризонтални програми" , главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 17 март 2011 г. Обява

Оперативна програма за транснационално сътрудничество: Конкурс за Главен експерт, Филиал Южен централен район-Смолян, отдел „Многонационални и хоризонтални програми" , главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 17 март 2011 г. Обява

Оперативна програма за транснационално сътрудничество: Конкурс за Главен експерт, Филиал Югозападен район-Кюстендил, отдел „Многонационални и хоризонтални програми" , главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 17 март 2011 г. Обява

Междинно звено на ОП „Околна среда": Конкурс за старши експерт в отдел „Предварителен контрол"; Дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 12 ноември 2010 г. Обява 

Одитен орган: Конкурс за държавен одитор в дирекция "Правно-методологично осигуряване на одитната дейност", Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз". Краен срок: 9 ноември 2010 г. Обява

Управляващ орган на ОП "Административен капацитет": Конкурс за главен експерт в отдел "Мониторинг", дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет", Министерство на финансите. Краен срок: 28 октомври 2010 г. Обява

Звено за вътрешен одит, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма: Конкурс за главен вътрешен одитор. Краен срок: 25 октомври 2010 г. Обява

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство": Конкурс за младши експерт в дирекция „Европейски фонд за рибарство", Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Краен срок: 11 октомври 2010 г. Обява 

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за старши експерт в Сектор: Финансов мониторинг и обслужване на международни проекти, програми и фондове; Отдел: Изпълнение на проекти с европейско и международно финансиране; Дирекция: "Регионална служба по заетостта" - София-град, области София, Софийска и Перник; Главна дирекция: Услуги по заетостта Агенция по заетостта. Краен срок: 4 октомври 2010 г. Обява

Управляващ орган по Кохезионния фонд: Конкурс за директор на Дирекция „Европейски и международни проекти", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 16 септември 2010 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за старши експерт в отдел „Наблюдение и координация", Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти", Агенция по заетостта. Краен срок: 8 септември 2010 г. Обява 

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за старши експерт в отдел „Програми и проекти", Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти", Агенция по заетостта. Краен срок: 8 септември 2010 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за старши експерт в отдел „Контрол и отчетност", Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти", Агенция по заетостта. Краен срок: 8 септември 2010 г. Обява

Управляващ орган по Кохезионния фонд: Конкурс за младши експерт в отдел „Финансова дейност", Дирекция „Европейски и международни проекти", Министерство на околната среда и водите. Краен срок: 9 септември 2010 г. Обява 

Управляващ орган на ОП „Регионално развитие": Конкурс за главен експерт в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 3 септември 2010 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за младши експерт в отдел „Наблюдение и координация", Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти", Агенция по заетостта. Краен срок: 7 септември 2010 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за младши експерт в отдел „Програми и проекти", Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти", Агенция по заетостта. Краен срок: 7 септември 2010 г. Обява

Междинно звено на ОП „Развитие на човешките ресурси": Конкурс за младши експерт в отдел „Контрол и отчетност", Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти", Агенция по заетостта. Краен срок: 7 септември 2010 г. Обява

Одитен орган: Конкурс за младши одитор в дирекция „Одитна дейност", Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз". Краен срок: 31 август 2010 г. Обява

Управляващ орган на ОП „Регионално развитие": Конкурс за младши експерт в отдел „Югоизточен район", Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 30 август 2010 г. Обява

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество": Конкурс за „Финансов контрольор" в отдел „Финансово управление и контрол", Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Краен срок: 30 август 2010 г. Обява

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство": Конкурс за младши експерт в отдел  „Управление на приоритетните оси", дирекция „Европейски фонд за рибарство", Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Краен срок: 30 август 2010 г. Обява

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.