wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на външни контрольори и за включването им в бази данни за осъществяване на първо ниво на контрол на български партньори в проекти по многонационалните програми за териториално сътрудничество и на техническата помощ по програмите за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП за периода 2014 - 2020 г., в които Република България участва
 
 
pdfСписък на допуснатите кандидати в подбора за длъжност „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми“
 в отдел „Предварителен контрол“ в дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки“, АОП
pdfИзточници на информация за подготовка
Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурс за длъжността „Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми” в отдел „Предварителен контрол“, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените поръчки”

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.