wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Томислав Дончев, заместник министър-председател 

Тел.(+359 2) 940 20 65

E-mail: minister.eufunds@government.bg  

 

Дирекция "Централно координационно звено"

Министерски съвет

Директор - Иван Иванов
Тел.(+359 2) 940 20 59
E-mail: i.ivanov@government.bg

 

Сертифициращ орган

Министерство на финансите

Дирекция "Национален фонд"

Директор Мануела Милошева

Тел. (+359 2) 9859 2782; 9859 2790

E-mail: natfund@minfin.bg

 

Одитен орган

Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

Изпълнителен директор Людмила Рангелова
Тел: (+359 2) 9859 5200
E-mail: aeuf@minfin.bg

 

Министерство на икономиката

www.mee.government.bg

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на Българската икономика" 2007 - 2013 и Управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г.

www.opcompetitiveness.bg


Главен директор Християн Султанов, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 -2020 г. по приоритетни оси 1, 2, 3 и 4 на оперативната програма.
тел: (+359 2) 9329 220
mail: h.sultanov@mi.government.bg

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mrrb.government.bg

Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоутройството, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж"

Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и Управляващ орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

Ася Станкова, главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”

тел: (+359 2) 9405 439
E-mail: oprd@mrrb.government.bg

www.bgregio.eu

 

Министерство на труда и социалната политика

www.esf.bg

Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ef.mlsp.government.bg

Главен директор Лилия Стоянович

тел: (+359 2) 811 9600
E-mail: efipp@mlsp.government.bg

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

www.mtitc.government.bg

Дирекция "Координация на програми и проекти" - Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 и оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

www.optransport.bg

инж. Галина Василева, директор на дирекция "Координация на програми и проекти", ръководител на Управляващия орган Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 и оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020


Тел. (+359 2) 9409 422; 9409 608
E-mail: optransport@mtitc.government.bg

 

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Главна дирекция „Оперативна програма околната среда" - Управляващ орган на Оперативна програма "Околна среда"

ope.moew.government.bg

Валерия Калчева - и.д. Главен директор и Заместник-главен директор

Тел.(+359 2) 940 6082

 

Министерски съвет


Дирекция „Добро управление" - Управляващ орган на Оперативните програми „Административен капацитет", „Техническа помощ" и „Добро управление"

Ирена Първанова - директор на дирекция „Добро управление" и Ръководител на Управляващия орган на Оперативни програми "Техническа помощ", "Добро управление" и "Административен капацитет" 
Тел. (+359 2) 940 3625
E-mail: i.parvanova@government.bg

 

Министерство на земеделието и храните

www.mzh.government.bg

Лозана Василева, заместник-министър на земеделието, храните и горите, ръководител на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" и на "Програмата за морско дело и рибарство"

Дирекция „Развитие на селските райони" - Управляващ орган на „Програма за развитие на селските райони"

Цветормира Стайкова - и.д. директор
тел: (+359 2) 98511 354
E-mail: tsstaykova@mzh.government.bg 

 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на "Програмата за морско дело и рибарство" 2014-2020 г.

Юлиан Марков - и.д. директор

ymarkov@mzh.government.bg

Тел. 02 985 11 150

 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

„Дирекция „Структурни фондове по рибарство" - Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство"

http://oprsr.government.bg/

 

Дирекция „Структурни фондове по рибарство"

и.д. директор Евгения Черкезова
тел: (+359 2) 805 16 50
mail: oprsr@iara.government.bg  

 

Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“

Управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

Кирил Гератлиев, изпълнителен директор, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

тел: (+359 2) 46 76 100
mail: infosf@mon.bg

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.