wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

С проведената днес открита приемна ОИЦ - Кюстендил се включи в кампанията под наслов: „Да честваме заедно Интеррег", провеждана от мрежата от 27 областни информационни центъра (ОИЦ) по повод 25 години Европейско териториално сътрудничество. На приемната, разположена в градинката пред Община Кюстендил, посетителите получиха информация и информационни материали за резултати, постигнати по трансгранични проекти, изпълнени в област Кюстендил през периода 2007 - 2013 г. Експертите на Центъра разясняваха новите програми Интеррег - ИПП Трансгранично сътрудничество България - Сърбия и България - Македония, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС, по които област Кюстендил е допустим регион.

Посетителите на приемната бяха запознати и с провеждания в рамките на кампанията он-лайн конкурс за най-харесван трансграничен проект. От 16 до 24 септември 2015 г. на специално създадената Фейсбук страница: „Да честваме заедно Интеррег - 25 години" всеки желаещ може да изрази своите предпочитания за определен/и трансгранични/ транснационални проекти. Проектът, събрал най-много харесвания, ще получи специална награда от Мрежата на ОИЦ.

Областен информационен център - Кюстендил е изграден в изпълнение на проект № 0070 - ОКЛ - 3.3 „Създаване на Областен информационен център - Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът е финансиран безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.