wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

   Днес, 15 април (петък), Областен информационен център-Кюстендил организира Ден на отворените врати в две фирми от гр.Кюстендил, които имат успешно реализирани европейски проекти през изминалия програмен период.

    Екипът на ОИЦ-Кюстендил, заедно с представители местни и регионални медии, посетиха Мебелна къща „Йотин” и „Торготерм”АД. Участниците бяха запознати с основната дейност на фирмите, на място беше разгледан производствения процес. Основната цел на посещенията беше запознаване с опита на фирмите от изпълнението на европейски проекти. Фирмите-бенефициенти  разказаха как проектите са подобрили работата на фирмата, какви трудности са срещнали по време на изпълнението им, споделиха намеренията си за кандидатстване през настоящата година, както и вижданията си по отношение на опростяване на достъпа до европейските фондове.

    Експертите на ОИЦ-Кюстендил представиха информация за възможностите за кандидатстване по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси” през 2016 г., насочени към бизнеса.

    Проведеното събитие е част от националната кампания „Успешни заедно”, организирана от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Кампанията е насочена към  популяризиране на европейските програми за бизнеса и насърчаване на потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти. В рамките на кампанията предстои провеждането на трудова борса с участието на работодатели и безработни младежи, както и информационни срещи за представяне на актуални възможности за кандидатстване.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.