wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 19 април, в голямата зала на читалище „Братство 1869” в гр. Кюстендил се състоя трудова борса, на която бяха поканени безработни младежи и предприемачи от региона.

Мероприятието се организира съвместно от Фондация „Здраве и социално развитие” и Областен информационен център-Кюстендил (ОИЦ-Кюстендил). В срещата участие взе и директорът на Дирекция „Бюро по труда” Кюстендил.

По време на събитието експертите на Центъра представиха информация за възможностите на европейските програми, насочени към младежите до 29 годишна възраст. В представянето беше включена информация за приоритетите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и предвидените дейности за постигане на по-висока заетост и повишаване качеството на работните места. Присъстващите бяха информирани за продължаващия прием на заявления за включване в процедура „Младежка заетост”. Младежи и работодатели, които желаят да се възползват от предоставените възможности на тази процедура, могат да подават заявления в Бюрата по труда. Процедурата предоставя възможност на младите хора за придобиване на професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места при работодатели.  

Проведеното събитие е част от националната кампания „Успешни заедно”, организирана от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Кампанията е насочена към  популяризиране на европейските програми за бизнеса и насърчаване на потенциалните бенефициенти да се възползват от актуалните и предстоящи възможности през 2016 г. 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.