wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Днес, 28.04.2016г.(четвъртък), Областен информационен център-Кюстендил проведе информационна среща за представяне на процедура „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Процедурата е насочена към подобряване на работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и чрез въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията. Допустимо за финансиране по процедурата е закупуване на средства за колективна защита, обезопасяване на обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, закупуване на ЛПС и специално работно облекло, придобиване на стандарти за безопасни условия на труд и др.

Процедурата също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица.

По процедурата ще бъдат насърчавани проекти с включени мерки за подкрепа на лица над 54 годишна възраст и на хора с увреждания, както и мерки за развитие в областта на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата и ресурсната ефективност.

Допустимите кандидати – микро, малки, средни предприятия, могат да кандидатстват за 100 % безвъзмездна финансова помощ, а големите предприятия трябва да осигурят 20% собствено финансиране. Размерът на безвъзмездна финансова помощ за един проект за всички категории предприятия е между 50 000 лв. и 391 166 лв., а крайният срок за кандидатстване е 17:30 ч. на 14.06.2016г. , като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Присъстващите на срещата бяха запознати накратко и с предстоящите за обявяване процедури „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” и „Енергийна ефективност за МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Проведеното събитие е част от националната кампания „Успешни заедно”, организирана от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Кампанията е насочена към  популяризиране на европейските програми за бизнеса и насърчаване на потенциалните бенефициенти да кандидатстват с проекти.     

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.