wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 13 юли 2016г. в офиса на Областен информационен център-Кюстендил се проведе информационна среща, на която представители на бизнеса бяха запознати с условията за кандидатстване по процедури „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия” и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Допустими да кандидатстват по двете процедури са търговци, регистрирани по Търговския закон, които отговарят на изискванията за микро, малко и средно предприятие и имат минимум три приключили финансови години (2013, 2014 и 2015г.).

Кандидатите по процедура „Енергийна ефективност на малки и средни предприятия” трябва да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори: В „Добивна промишленост”, С „Преработваща промишленост”, D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”,E „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” или F „Строителство”. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ, за която могат да кандидатстват, е 50 000 лв., а максималният – 1,5 млн.лв. Процедурата е структурирана в два елемента – Елемент А „Инвестиции“ и Елемент Б „Услуги“, като Елемент А е задължителен. За да са допустими проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец изготвен за целите на процедурата от лице, вписано в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:30 ч. на 12.10.2016 г.

Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” предоставя възможност за развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. По нея са допустими кандидати, които развиват основната си икономическа дейност в един от следните сектори: високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги и нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства. Фирмите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ между 50 000 и 391 166 лв, като максималният интензитет на помощта е 70%. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 15.08.2016 г.

Проектните предложения и по двете процедури се подават само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) ‒https://eumis2020.government.bg/

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.