wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

Повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса и повишаване квалификацията на заети лица е целта на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията с променлив интензитет на дейността“ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" (ОПРЧР), която беше представена днес от екипа на Областен информационен център – Кюстендил. Във фокуса на тази процедура са икономически сектори с променлив интензитет на дейността през различни периоди от годината. Допустими да кандидатстват са работодатели, развиващи основната си икономическа дейности в  сектор C „Преработваща промишленост“ (раздели от 10 до 33 вкл.), сектор F „Строителство“ ( раздели от 41 до 43 вкл.) или сектор I „Хотелиерство и ресторантьорство“ ( раздели 55 и 56). Предоставя се възможност в по-слабите периоди от годината работодателите от тези сектори да обучат подходяща работна сила, която да използват в периодите с по-наситен интензитет. Допустимите кандидати могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с други работодатели или центрове за професионално обучение в срок до 07.03.2017г.

Още две процедури за работодателите са планирани в Индикативната годишна работна програма на ОПРЧР за 2017г.

В рамките на процедура "Обучения за заети лица" се предвижда предоставяне на обучения на заети лица в микро-, малки, средни и големи предприятия, които целят да повишат адекватността на уменията на служителите в съответствие с нуждите на бизнеса, като същевременно допринасят за създаване на по-качествени заетост и работни места.

Възможности за неактивни и безработни лица ще предостави схемата "Специфични обучения", по която ще могат да кандидатстват работодатели в сектори, основаващи се на знанията и високите технологии, ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Операцията предвижда осигуряване на специфични за конкретното работно място обучения на неактивни или безработни лица, назначаване на успешно завършилите от работодателя и предоставяне на специализирани чуждоезикови обучения.

Очаква се двете процедури да стартират през първото тримесечие на годината.

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.