wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

В периода 29 април – 13 май 2017 г. ОИЦ – Кюстендил ще проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Те се организират в рамките на информационната кампания „Заедно за Европа”, съвместна инициатива на Мрежата от 28 информационни центрове по повод  60-та годишнина от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата.

В този период ще бъдат посетени няколко проекта на територията на общините Дупница, Кочериново и Рила, област Кюстендил, които са оказали значително въздействие върху социално – икономическото развитие на региона. Ще бъдат представени проектите:

„Разкриване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Дупница”, бенефициент: Община Дупница, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;

“Алтернатива за ранно детско развитие”, бенефициент: Община Дупница, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;

ЦНСТ ☺НАДЕЖДА☻, бенефициент: Община Дупница, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013;

"Дом за всеки", бенефициент: Община Дупница, ОП „Регионално развитие” 2007-2013;

 „Подобряване на образователната инфраструктура в община Кочериново”, бенефициент: Община Кочериново,  ОП „Регионално развитие”  2007 – 2013 г.;

„Инвестиции за бъдещето”, бенефициент: Община Рила,  ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

„Еднакви в културните различия”, бенефициент: Община Рила, Програма за ТГС България – Македония 2007-2013

„Изпълнение на дейности включени в плана за управление на природен парк "Рилски манастир", бенефициент:  Дирекция на природен парк "Рилски манастир", Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.

 

BUS TOUR OF EU PROJECTS

From 29 of April to13 of May 2017 Kyustendil District information point will hold Open EU project days. The open days are part of an information campaign “United for Europe”, a joint initiative of the Network of 28 information points for ESIF on the occasion of  the 60th anniversary of the Rome treaties and the European Social Fund, the 10th anniversary of the Bulgarian membership in the European Union and the 6th anniversary of the Network of 28 information points.

Within this period several EU funded projects will be presented. These projects are implemented in Dupnitza, Kocherinovo and Rila municipalities and have had a significant impact on the social and economical development of the region:

Project „A Center for hourly provision of services  for social inclusion in the community or at home in the municipality of Dupnitsa”, beneficiary: Dupnitza municipality, funded under OP “Human Resources Development” 2007-2013

Project „Alternative for early childhood development”, beneficiary: Dupnitza municipality, funded under OP “Human Resources Development” 2007-2013

Project “Center for family-type accommodation „Nadezhda”, beneficiary: Dupnitza municipality, funded under OP “Human Resources Development”2007-2013

Project „Home for everyone”, beneficiary: Dupnitza municipality, funded under OP “Regional Development” 2007-2013

„Improving the educational infrastructure in the municipality of Kocherinovo”, beneficiary: Kocherinovo municipality, funded under OP “Regional Development” 2007-2013

Project „Investing in the future”, beneficiary Rila municipality, funded under OP “Human Resources Development” 2014-2020

Project „Identical in Cultural Differences”, beneficiary Rila municipality, funded under CBC programme Bulgaria – Macedonia 2007-2013

Project “Implementation of activities included in the Rila Monastery Nature Park Management Plan”, beneficiary Rila Monastery Nature Park Directorate, funded under OP“Environment” 2007-2013

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.