wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На проведената днес работна среща с представители на местните и регионални медии Областен информационен център – Кюстендил обобщи дейността си и напредъка на оперативните програми в област Кюстендил.

Съгласно Информационната система за управление на средствата от ЕС (ИСУН 2020), към месец декември в област Кюстендил се изпълняват 58 проекта на стойност 54 434 173,68 лв. За последните шест месеца са сключени 13 нови договора, преобладаваща част от които са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Три са новите договори по Оперативна програма „Региони в растеж” с бенефициент Община Кюстендил. Програмата, по която се изпълняват най-много проекти е Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 22 проекта, изпълнявани от общинските администрации и бизнеса.

През 2017 г. екипът на ОИЦ – Кюстендил проведе 30 събития, сред които   информационни срещи, открити приемни, конкурси са есе, детска рисунка и фотография, автобусна обиколка на проекти в областта. ОИЦ – Кюстендил взе участие в ежегодния общински Празник на плодородието и се включи в общите кампании, проведени от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ. 390 са получените през тази година запитвания в офиса на Областен информационен център – Кюстендил. Преобладаващата част от получените запитвания са свързани с възможности за финансиране на бизнес идеи, стартиране на неземеделска дейност по Програмата за развитие на селските райони, засилен е и интересът на млади хора, желаещи да стартират стопанска дейност.

ОИЦ – Кюстендил, е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.