wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Земеделски стопани на възраст между 18 до 40 години, които притежават стопанство с икономически размер между 8 000 и 16 000 евро стандартен производствен обем (СПО) са сред основните изисквания за кандидатстване по подмярката.

Новото през този прием е, че кандидатите могат да заявят подпомагане не по-късно от 24 месеца, считано от датата, на която е стартирало създаването на стопанството, а не 18 месеца както беше през предходния прием. Изпълнението на поне една от планираните инвестиции/дейности трябва да започне до девет месеца, считано от датата на сключване на административния договор. Задължително поне една инвестиция трябва да е в дълготрайни материали и/или нематериални активи с единична стойност на актива не по-малко от 700 лева, съобщават от Областният информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил).

По подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес план. Бизнес планът трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години и увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020), на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/ в срок до 14 юни 2018 г.

Повече информация относно условията за кандидатстване можете да получите в Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ - Кюстендил) на адрес: ул. Патриарх Евтимий № 18, на тел. 078-52-02-12 или на oic_kn@abv.bg.

ОИЦ – Кюстендил е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.