wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 19 април ОИЦ – Кюстендил съвместно с експерт от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) представиха условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” в общините Сапарева баня и Бобов дол.

Светослава Йорданова, експерт от НССЗ, разясни на присъстващите изискванията за кандидатстване по подмярката. Тя е предназначена за земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години, които са създали своето стопанство не по-късно от 24 месеца от дата на подаване на проектното предложение. Важно условие за допустимост е икономическият размер на стопанството да е между 8000 и 16 000 евро СПО, като по-голям брой точки ще получат стопанства, които имат СПО максимално близо до 16 000 евро. Светослава Иванова обърна специално внимание на приоритетите по подмярката: проекти на кандидати със завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост, проекти в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“. Повече точки носят и проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство и такива, които създават заетост и нови работни места.

По подмярката ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство при представен бизнес план. Бизнес планът трябва да доказва жизнеспособността на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години и увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.

В помощ на кандидатите Националната служба за съвети в земеделието ще оказва безвъзмездна подкрепа при подготовката на бизнес плана и всички необходими документи за участие в подмярката.

Любомира Велинова, управител на ОИЦ – Кюстендил, представи основните функционалности на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020), посредством която ще става подаването на проектните предложения.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по подмярка 6.1 е 17:30 часа на 14.06.2018, напомнят от Областният информационен център.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.