wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представяне на условията за кандидатстване по три отворени подмерки: 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговията с горски продукти“, 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от  Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. е целта на семинар, организиран от Областен информационен център – Кюстендил (ОИЦ – Кюстендил).

Да разясни условията за кандидатстване и да отговори на запитванията на заинтересованите лица е поканен г-н Станислав Банчев, експерт от Дирекция ,,Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието, храните и горите. При интерес от страна на присъстващите, представител на ОИЦ – Кюстендил ще представи основните функционалности на електронната система за кандидатстване – ИСУН 2020, посредством която ще става подаването на проектите по трите подмерки.

Семинарът е предназначен за собственици на горски територии – физически лица, еднолични търговци, юридически лица, местни поделения на вероизповеданията; общини, собственици и/или стопанисващи горски територии; държавни предприятия/ юридически лица стопанисващи и/или управляващи горски територии;  микро, малки и средни предприятия от горския сектор.

Семинарът ще се проведе на 14-ти юни (четвъртък) от 11:00 до 13:00 часа в залата на втори етаж в читалище „Братство 1896” в гр. Кюстендил.

За участие в семинара не се изисква предварителна регистрация. При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към ОИЦ – Кюстендил на тел. 078/ 52 02 12, 0876 172 766.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.