wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Актуални възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) насочени към развитие на горските райони бяха представени на семинар, организиран от Областен информационен център – Кюстендил. Поканеният от центъра лектор – инж. Станислав Банчев, държавен експерт в дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието, храните и горите, разясни условията за кандидатстване по трите отворени за кандидатстване подмерки.

Създаване и подобряване на противопожарна инфраструктура, хеликоптерни площадки, водоизточници, наблюдателни пунктове за борба с пожарите, закупуване на оборудване и средства за наблюдение на горски пожари, вредители и болести и т.н от една страна и почистване на площи в пострадали гори и презалесяване им от друга са сред допустимите дейности по подмерките за предотвратяване и съответно възстановяване  на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Осигуреното финансиране от ПРСР по тези две подмерки е 100%, като допустимите кандидати: собственици на гори – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, общини, държавни предприятия в горския сектор, юридически лица и др. могат да кандидатстват с проекти до 22 и съответно 20 август чрез Информационната система за управление на средствата от ЕС – ИСУН 2020.

Голям интерес присъстващите проявиха към подмярката за преработка и търговията с горски продукти, по която ще се финансират дейности за изграждане на производствени помещения за първичната преработка на дървесина, закупуването на машини и оборудване за първична преработка на дървесината, извършване на отгледни сечи и закупуване на специализирана горска техника и оборудване за сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина. Освен посочените по-горе допустими кандидати, по тази мярка могат да кандидатстват и фирми, които не са собственици и не управляват горски територии. Те ще могат да кандидатстват до 31 юли 2018 г. за безвъзмездно финансово подпомагане от 40 до 50%.

Господин Банчев обърна внимание на критериите за оценка на проектите по трите подмерки, които, заедно с критериите за допустимост и други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане трябва да бъдат запазени до изтичане на срока за мониторинг, т.е. три години след окончателното плащане за микро-, малки или средни предприятие и  пет години за всички останали кандидати.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.