wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Близо 30 души присъстваха на информационна среща проведена от Областен информационен център – Кюстендил, на която бяха представени условията за кандидатстване по процедура ,,Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и условията на финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск”, средствата за който се предоставят от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Фирми, регистрирани след 31.12.2016 г., както и новорегистрирани фирми в определени сфери на икономическа дейност са допустими кандидати по процедура ,,Насърчаване на предприемачеството“. Сред важните условия за допустимост по процедурата е предприемачът да притежава над 50% от предприятието, както и да няма повече от 10% участие в други действащи фирми. Предприемачите могат да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ от 50 000 лв. до 200 000 лв. за изпълнение на дейности, свързани с реализиране на пазара на предприемаческата им идея. 80% е размерът на помощта по процедурата, останалите средства трябва да бъдат осигурени от кандидата. За целта, освен формуляра за кандидатстване и други необходими документи, кандидатите трябва да изготвят и бизнес план, в който да планират изпълнението на предприемаческата си идея от гледна точка на очакваните приходи и разходи за тригодишен период.

Приоритет по процедурата са проекти, подадени от жени – предприемачи, от лица ненавършили 29 г. и такива между 50 и 64 годишна възраст. Кандидати, регистрирани и кандидатстващи за изпълнение на проекти в област Кюстендил могат да получат максимум точки по критерия за регионална приоритизация. За получаване на повече точки по процедурата е важно образованието и професионалния опит на предприемача и неговия екип от квалифициран персонал. Повече точки носи и доброто познаване и описание на пазарната пиша, в рамките на която ще се реализира предприемаческата идея.

Кандидатстването е изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление на средствата от ЕС (ИСУН 2020). Два са крайните срока за подаване на проектни предложения в зависимост от основната икономическа дейност на фирмите – 16:30 часа на 05.09.2018 г. и 16:30 часа на 07.11.2018 г.

Предоставяне на микрокредити със споделен риск е друга възможност за финансиране на стартиращ бизнес. Микрокредитите са предназначени за фирми, регистрирани в рамките на 24 м., стартиращи фирми на лица от уязвими групи – безработни над 6 м., младежи, лица с увреждания, социални предприятия. Към момента са подписани споразумения с два финансови посредника, които предоставят кредити на желаещи да се възползват. Конкурентен лихвен процент на микрокредитите към крайните получатели, достъп до финансиране на групи крайни потребители, които досега не са имали достъп, улеснен процес на кандидатстване и липсата на такси за кандидатстване и управление на заема са сред предимствата на този вид финансиране.

 

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.