wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 26-ти октомври (петък) от 11:00 в залата на втори етаж в читалище „Братство 1896” в гр. Кюстендил, Областен информационен център – Кюстендил организира среща дискусия за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС. Срещата е част от националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за ЕСИФ в България, посветена на дебатите за Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г. и регламентите за новия програмен период, както и отбелязването на 30-годишнината на Кохезионната политика на Европейския съюз.

На срещата ще бъде представена информация за постигнатото до момента по отношение програмирането на следващия програмен период – предложението на Европейската комисия за разпределението на бюджета за периода 2021 – 2027 година, новите приоритети на Политиката на сближаване, проектите на новата законодателна рамка, позицията на Р.България по тези въпроси.

Отговаря ли на нуждите на Р.България и в частност на област Кюстендил това разпределение, какви препоръки биха могли да се отправят към бъдещите политики на ЕС по отношение на още по-ефективното прилагане на европейските фондове в регионите след 2020г. ще бъдат част от въпросите, на които ще се потърси отговор по време на последващата дискусия.

Поканени за участие в дискусията са настоящи и бъдещи бенефициенти на средства от европейските програми, медии, представители на местните и регионални власти, граждани.

Участието в срещата е безплатно и не е необходима предварителна регистрация.

За повече информация: ОИЦ – Кюстендил, тел.: 078 52 02 12, oic_kn@abv.bg, ул. „Патриарх Евтимий” № 18, гр. Кюстендил.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.