wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Представители на местната власт и неправителствения сектор, местни и регионални медии, заинтересовани лица взеха участие в граждански дебат за бъдещето на Кохезионната политика на ЕС, организиран от Областен информационен център – Кюстендил в края на миналата седмица.

Представени бяха предложенията на ЕК за бюджет на общността за периода 2021-2027 и  новите предизвикателства, налагащи промени във финансова рамка – Брекзит, мигрантската криза, тероризма и др., увеличаване дела на съфинансиране от страна на държавите членки, обвързването на достъпа до средствата от фондовете с върховенството на закона, намаляване на броя на програмите с цел опростяване на различните инструменти, изготвяне на единен документ с правила за всички фондове. През следващия програмен период акцентът е върху трансформация на икономиката и превръщането и в по-иновативна и интелигентна (минимум 35% от ресурса по Европейския фонд за регионално развитие (EФРР) и чиста и зелена околна среда (минимум 30% от ресурса по ЕФРР). Поне 6% от ЕФРР се предвижда да бъдат насочени към устойчиво градско развитие, а минимум 25% от Европейския социален фонд (EСФ+) към социално включване. Дали това отговаря на нуждите на страна и конкретно на региона, в какви посоки да се насочи европейското  финансиране след 2020г., за да има по-осезаем ефект върху икономическото и социално развитие на страната бяха сред темите предложени за обсъждане по време на дебата.

Участие в гражданския дебат взе г-н Николай Дочев, ръководител на Съвместния секретариат по Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония. Той сподели своя опит от работата си, като наблегна на положителния ефект от Кохезионната политика в трансграничния регион.

С гражданския дебат и проведения в средата на месеца хепънинг „30 години Политика на сближаване” приключи изпълнението в област Кюстендил на националната кампания „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС”, съвместна инициатива на мрежата от 28 информационни центъра за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България и  насочена към популяризиране на законодателната и финансова рамка за програмен период 2021 - 2027 г.

ОИЦ – Кюстендил е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.