wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 14.12.2018г. Областен информационен център – Кюстендил проведе работна среща с местни и регионални медии, на която представи обобщени данни за напредъка при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ на територията на област Кюстендил.

Одобрени към момента са 68 проекта на обща стойност 61 277 477,78 лв. Най-много договори са сключени по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 24 в цялата област на обща стойност 8 802 707,30 лв., от които 5 в община Кюстендил, 8 в община Дупница, а останалите 11 са разпределени в другите общини от областта. Проектите са главно в помощ на деца с увреждания и възрастни хора, както и за подобряване условията на труд и разкриване на нови работни места.

По ОП „Иновации и конкурентоспособност“ одобрените проекти на територията на областта са 18 и са насочени към повишаване на енергийна ефективност, подобряване на производствения и управленския капацитет на фирмите. Общата стойност на проектите е 17 265 117,11 лв., като най-много са регистрираните проекти в община Дупница – 9 бр., следвана от община Кюстендил – със 7 договора.

16 проекта на обща стойност 47 778 368,13 лв. са одобрени по ОП „Региони в растеж“, като бенефициенти са Община Кюстендил с 8 проекта и Община Дупница със 7, както и един проект на Агенция пътна инфраструктура, който се изпълнява на територията на област Кюстендил.

На територията на област Кюстендил има по един сключен договор по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“и по ОП „Добро управление“.

Сключените договори по Програмата за развитие на селските райони са общо 143 бр. Одобрените проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са 29, а тези по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти – 9.

37 са сключените договори по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 64 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”. 3 са подписаните договори към този момент по подмярка 7.2 „Създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура” и 5 по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата”.

По Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония, по първата покана са сключени 16 договора на обща стойност 1 769 664 евро. Проектите по втората покана са все още в процес на оценка, резултатите от която се очаква да бъдат оповестени през месец януари. Общо 6 са одобрените проекти с бенефициенти от област Кюстендил по двете покани по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.