wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информация за текущи и предстоящи възможности за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" бе представена на състоялата се на 16 ноември в община Сапарева баня среща, организирана от Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил. В рамките на информационното събитие беше представена актуална информация за схемите „Първа работа", „Подкрепа за заетост", „По-близо до работа", „Ново начало", „Отново на работа" и „Старт в администрацията". Поканеният от ОИЦ - Кюстендил експерт от Бюро по труда - Дупница отговори на многобройните запитвания на присъстващите, основно насочени към възможностите за наемане на млади безработни. Един от основните акценти на информационното събитие бе процедура за подбор на проекти „Ново работно място". Целта на тази схема за безвъзмездна финансова помощ е да насърчи работодателите да наемат млади безработни до 29-годишна възраст, като осигури подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на нови работни места за целевата група. Ще бъде дадена възможност за предоставяне на професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на работодателя. По тази схема, в срок до 16:30 часа на 20 декември 2012 г., могат да кандидатстват работодатели чрез подаване на проектни предложения, отговарящи на определени изисквания, съгласно Насоките за кандидатстване.   „На път" е друга процедура по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", която беше представена по време на информационната среща. Тази схема предоставя възможност на работодатели да кандидатстват за финансиране за организиране на транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица. Едно от условията е лицата да работят в населени места, различни и на не повече от 100 км. от местата, в които са регистрирани по настоящ адрес.  По схема „На път" могат да кандидатстват чрез подаване на проектни предложения работодатели, отговарящи на определени изисквания, съгласно Насоките за кандидатстване по тази процедура. Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази схема е 08 февруари 2013 г., 16:30 часа.   С проведената в Сапарева баня среща приключи вторият цикъл от събития, които Областен информационен център - Кюстендил организира на територията на област Кюстендил с цел разясняване на механизмите на функциониране на Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) на Европейския съюз и предоставяне на информация за актуални процедури по Оперативните програми, съфинансирани от СКФ на ЕС. До края на тази година, ОИЦ - Кюстендил предстои да стартира трета поредица от срещи за информиране за новия програмен период 2014 - 2020 година и за популяризиране на добри практики от изпълнени проекти, съфинансирани от СКФ на ЕС.   ОИЦ - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001.           

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.