wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Степента на изпълнението на оперативните програми в област Кюстендил бе основна тема на проведените през периода 18 - 20 декември срещи на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил с представители на медии. По данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН), към  03 декември 2012 г. в област Кюстендил по оперативните програми има сключени общо 117 договора на обща стойност 160 411 871 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 146 116 471 лв. Бенефициентите по тези договори са 55. Приключилите проекти са 41, на обща стойност 12 825 501 лв. Това стана ясно от презентация, изнесена от експерти на ОИЦ - Кюстендил, които информираха също, че 6 общини от област Кюстендил имат одобрени проекти по схема „Помощ в дома" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".             Във връзка с изпълнението на проекта „Енергийно обновяване на българските домове", експертите съобщиха, че към 17 декември 2012 г. в гр. Кюстендил има подадени две заявления за интерес и подкрепа, а в гр. Дупница - едно. Управителят на Областен информационен център - Кюстендил г-жа Любомира Велинова от своя страна запозна журналистите с осъществените през 2012 г. от екипа на Центъра дейности и реализирани съвместни инициативи на мрежата от 28 информационни центъра, както и с планираните от ОИЦ - Кюстендил събития за 2013 г. От месец април 2012 г. до момента Областен информационен център - Кюстендил е провел 18 информационни срещи в общините от областта и 4 срещи за проактивна работа с медии. Като изключително ползотворно екипът на Центъра отчита сътрудничеството си с „Глоб@лни библиотеки", Кюстендилска търговско-промишлена палата и Агенция по заетостта. ОИЦ - Кюстендил е съдействал активно и в информационната кампания на проект „Енергийно обновяване на българските домове", както и в организирането на работни срещи с домоуправители и представители на проектния мениджър. Експертите от ОИЦ -  Кюстендил отчитат най-силен интерес именно към проекта за енергийно обновяване на българските домове, както и към възможностите, предоставяни от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". През 2013 година екипът на Центъра ще продължи да информира за актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми и планира провеждането на събития за популяризиране на новия програмен период, за представяне на добри практики от реализирани проекти по оперативните програми през 2007-2013 г. Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.