wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ - Кюстендил се включи за пореден път в регионална тематична среща по Програмата „Глоб@лни библиотеки - България". Срещата се състоя на 5 ноември в гр. Сапарева баня и в нея взеха участие представители на целевите библиотеки по Програмата от област Кюстендил. По покана на регионалния координатор на „Глоб@лни библиотеки - България", г-жа София Пейчева, в събитието се включи и експерт от ОИЦ - Кюстендил, който запозна присъстващите с възможности за кандидатстване за европейско финансиране, както и с информация за Новия програмен период. В рамките на срещата бяха представени резултати от проекти, реализирани с подкрепата на Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) по Програмата „Глоб@лни библиотеки - България". Представен бе проект „Стимулиране  на гражданската активност при използване на e-услуги сред населението на община Сапарева баня", чиято основна цел е популяризиране и стимулиране на ползването на електронни услуги сред местното население на община Сапарева баня чрез използване на интернет технологиите. Експертите от ОИЦ - Кюстендил, от своя страна, напомниха на присъстващите за възможността да се възползват от функционалността на единния информационен портал  www.eufunds.bg, осигуряващ лесен достъп  до необходимата информация относно Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) на Европейския съюз. Акцентирано бе, че сред част от публикуваната в портала информация са успешни практики от реализирани проекти по оперативните програми и документи, свързани с процеса на програмиране на Новия програмен период. Проведената среща бе поредният пример за успешното сътрудничество на Областен информационен център - Кюстендил и читалищните библиотеки от област Кюстендил, участващи в програмата „Глоб@лни библиотеки - България". Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", Договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001, финансиран безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.