wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), от началото на програмния период до 04 ноември 2013 г. в област Кюстендил по оперативните програми има сключени 151 договора на обща стойност  171 945 490 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 157 055 930  лв. Това стана ясно на среща с медии, която Областен информационен център  (ОИЦ) - Кюстендил проведе на 26 ноември 2013 г. Целта на събитието беше да се представи изпълнението на оперативнитe програми на национално и регионално ниво. Според справката от ИСУН, 72 бенефициента в област Кюстендил са сключили договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, а приключилите проекти са 61 на обща стойност 28 993 280 лв., от които 23 124 145 лв. е безвъзмездно финансиране.  Най-много на брой (68) са сключените договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013", на обща стойност 7 356 299 лв. На срещата с медии, експертите от ОИЦ - Кюстендил информираха и за отворената за кандидатстване процедура за подбор на проекти  BG161PO003-2.1.14 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Основната цел на тази процедура е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване. Крайният срок за набиране на проектните предложения е 27 декември 2013 г., а пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет страницата на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg. Областен информационен център - Кюстендил е изграден в изпълнение на проект № 0070 - ОКЛ - 3.3 „Създаване на Областен информационен център - Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът е финансиран безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.      

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.