wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Информация за постигнати резултати по оперативните програми в България беше представена от Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил по време на работна среща с медии, която се състоя на 26 ноември 2013 г.   В рамките на срещата беше представена обобщена справка за постигнати резултати по седемте оперативни програми  в България от началото на програмния период  до 31 юли 2013 г. От данните стана ясно, че по Оперативна програма (ОП) „Транспорт"  са рехабилитирани 182 км. ж.п. линии, изградени са 17,9 км. нови ж.п. линии, 137,5 км. магистрали и 13 метро станции. По линия на Оперативна програма „Околна среда" са изградени/реконструирани приблизително 111 км. канализационна мрежа и 72 км. водопроводна мрежа, както и са изградени  4 пречиствателни станции за отпадни води. По приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност", 1500 предприятия са получили безвъзмездна финансова помощ на обща стойност приблизително 700 млн.лв.  С финансовата помощ на Оперативна програма „Регионално развитие", над 710 сгради от образователна, социална и културна инфраструктура са обновени, като с това са спестени 96 795,14 МВтЧ енергия/средногодишно. По тази оперативна програма са приложени мерки за предотвратяване на свлачища и превенция от наводнения, почистени са речни корита; инвестирано е в обновяване на градската среда - зелени площи, детски площадки, паркови зони, велоалеи; рехабилитирана и реконструирана е над 550 км. републиканска и общинска пътна мрежа. Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси" е инвестирала към 31 декември 2012 г. в квалификация, преквалификация и трудова заетост на 1 124 904 души. С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет" са предоставени 2104 онлайн административни услуги и са обучени 70 393 магистрати  и съдебни служители, служители на администрацията и СГО. Най-малката по бюджет Оперативна програма, „Техническа помощ", е подпомогнала обучението на експерти на управляващи органи и междинни звена, експерти на местните власти и на други структури, работещи по Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. По тази оперативна програма е създаден и Единният информационен портал за структурните инструменти на ЕС в България www.eufunds.bg., както и мрежата от 28 информационни центрове за предоставяне на информация относно политиката на сближаване на ЕС и възможностите за финансиране на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Областен информационен център - Кюстендил е изграден в изпълнение на проект № 0070 - ОКЛ - 3.3 „Създаване на Областен информационен център - Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът е финансиран безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.