wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Със среща, проведена на 27 ноември 2013 г. с единадесетокласници от Природо-математическата гимназия в Кюстендил, започна втора поредица от срещи, които Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил ще проведе в училища в региона. Целта на инициативата е да се представят  възможностите, които има България като член на Европейския съюз, с фокус върху програми, насочени към младежи. Експертите от ОИЦ обясниха на учениците същността на политиката на сближаване на ЕС за преодоляване на различията в икономическото и социално развитие на страните-членки и регионите на ЕС. Беше предоставена информация за ролята на финансовите инструменти на ЕС за постигане на целите на политиката на сближаване и прилагането им на национално ниво. Показани бяха и тематични филми за приоритети и постигнати резултати в рамките на настоящите седем оперативните програми в България. Интерес сред учениците предизвикаха възможностите за стажове и стипендии по линия на една от настоящите оперативни програми „Развитие на човешките ресурси". Областен информационен център - Кюстендил е изграден в изпълнение на проект № 0070 - ОКЛ - 3.3 „Създаване на Областен информационен център - Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът е финансиран безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.