wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 „Областните информационни центрове стават все по-разпознаваеми като източник на информация за възможностите за кандидатстване по линия на оперативните програми", това съобщиха от ОИЦ - Кюстендил на провелата се днес среща с журналисти,по време на която бяха представени резултатите от инициативата „Научени уроци". Проучването се проведе през месеците юли - октомври 2013 г. сред бенефициенти на територията на цялата страна и имаше за цел да се установи къде са т.нар. „критични места" при изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и да се предложат начини за тяхното преодоляване. По данни на обобщения доклад от анкетните проучвания, проведени в рамките на кампанията „Научени уроци" от всички 27 областни информационни центъра, за 38% от участвалите в допитването бенефициенти основният канал за достъп до информация по конкретна процедура е интернет страницата на сътветния управляващ орган на програмата. Другият основен източник на информация е Единният информационен портал www.eufunds.bg - за 24% от респондентите това е начинът за получаване на информация. На трето място, с резултат 17%, бенефициентите поставят именно мрежата от Областни информационни центрове за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в България. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.