wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Общо 108 граждани проявиха интерес към „изнесените офиси", които екипът на Областния информационен център организира на 27 и 28 февруари 2014 г. в Кюстендил и Дупница. Посетителите на информационните щандове отправяха най-често запитвания, свързани с примери от реализирани проекти и възможности за финансиране по линия на европейски фондове. Експертите от ОИЦ - Кюстендил разясниха на заинтересовани лица процеса на програмиране на Новия програмен период, като  посочиха информация, съобщена от заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова по време на проведеното на 26 февруари 2014 г. публично обсъждане на Споразумението за партньорство за периода 2014 - 2020 г.  Вицепремиерът съобщи, че предвижда до края на месец март 2014 г. Споразумението за партньорство да бъде одобрено от Министерския съвет и изпратено официално чрез системата за електронен обмен на данни с Европейската комисия. По този начин на практика ще започнат официалните преговори, а новите оперативни програми трябва да бъдат представени до края на месец юни 2014 г. Към момента се разработва основния пакет нормативни актове, които на национално равнище ще регулират прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Експертите от ОИЦ - Кюстендил информираха посетителите на изнесените приемни и за възможността да се възползват от функционалността на единния информационен портал  www.eufunds.bg, осигуряващ лесен достъп  до необходимата информация относно Структурните фондове и Кохезионния фонд (СКФ) на Европейския съюз. Подчертано бе, че сред част от публикуваната в портала информация са успешни практики от реализирани проекти по оперативните програми и документи, свързани с процеса на програмиране на Новия програмен период. В рамките на своята дейност ОИЦ- Кюстендил ще проведе още осем „изнесени офиса" на територията на общините от област Кюстендил. Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.