wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът  на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе в периода 13 - 17 март 2014 г. четири информационни срещи на тема „Приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период" в общините Бобошево, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня. В рамките на срещите бяха представени проектът на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската Комисия, както и проектите на новите седем оперативни програми. По време на срещите от ОИЦ поясниха, че Споразумението за партньорство и оперативните програми за новия програмен период навлизат в своя финален етап на подготовка. Очаква се до края на месец март Споразумението за партньорство да бъде изпратено официално на Европейската комисия, а оперативните програми да бъдат изпратени за стартиране на официалните преговори с Европейската комисия не по-късно от месец юни 2014 г. На проведените информационни събития беше подробно разяснена същността на Споразумението за партньорство, като беше подчертано, че този документ определя  стратегията на държавата за използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие със Стратегия Европа 2020.  В проекта на Споразумението  са заложени четири стратегически приоритета за изпълнение на политика на сближаване на Европейския съюз, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Заложените приоритети са: образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; добро управление и достъп до качествени обществени услуги. Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на базата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж в страната. Акцент по време на срещите беше поставен и на основните секторни интервенции, които е предвидено да бъдат реализирани със средства от  Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 - 2020 г. в областта на транспорта, околната среда, заетостта, социалното включване, образованието, здравеопазването, конкурентоспособността на икономиката, електронно управление, институционалния капацитет и публичната администрация. В дискусионната част на срещите участниците проявиха подчертан интерес към мерките, насочени към надграждане в областта на електронното управление. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.