wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 25 март 2014 г. стартира национален конкурс за младежки проект под надслов „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти". Инициативата е на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Кампанията е насочена към младежи на възраст от 17 до 21 години и има за цел да повиши интереса към новите оперативни програми в страната и да запознае младежите с основните правила и процедури в процеса на подготовка на проект, финансиран с европейски средства. В конкурса може да вземе участие всеки ученик, студент или безработен младеж на възраст от 17 до 21 години. Кандидатите трябва да подготвят и подадат проектно предложение за подобряването на качеството на живот в областта, в която живеят. Проектното предложение трябва да е по една от седемте оперативни програми, които ще действат в страната през настоящия програмен период 2014 - 2020 г., и да e съобразено и с целите и приоритетите, предвидени в съответната програма. Един участник може да изпрати само едно проектно предложение. Конкурсът ще се проведе в два кръга - регионален и национален. Кандидатите от област Кюстендил следва да подадат  проектното си предложение в срок до 17:00 часа на 26 май 2014 г. на електронната поща на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил:  oic.kyustendil@eufunds.bg. Въпроси по конкретно проектно предложение ще се приемат от ОИЦ - Кюстендил до 16 май 2014 г., а отговори ще се предоставят писмено чрез портала www.eufunds.bg в срок до 20 май 2014 г.  Наградата за победителя от регионалния кръг е електронен четец, а призьорът на национално ниво ще получи смартфон. Оценката от регионалния кръг на конкурса ще се състои в периода 27 май 2014 г. - 13 юни 2014 г. Класирането от регионалния кръг ще се извърши от комисии по места, които ще оценяват съгласно Оценка за допустимост, както и критерии за техническа и финансова оценка. При получаване на равен брой точки, на предно място се класира проектът, който е получен по-рано.  За дата и час на получаване на проектното предложение се приема времето, когато проектното предложение е постъпило на електронната поща на Областен информационен център - Кюстендил. Награждаването на отличените проекти в регионалния кръг на инициативата ще се състои в периода 16-20 юни 2014 г. Отличените проекти на всички първи места от регионалния кръг на конкурса ще се състезават на национално ниво. Награждаването на победителя в националния кръг ще се проведе на 30 юни 2014 г. в гр. София. Допълнителна информация за регламента на конкурса и необходимите документи за кандидатстване са публикувани на:  http://eufunds.bg/bg/page/1024/. На този адрес е публикуван и графикът с информационни събития,  които ОИЦ - Кюстендил  ще проведе с цел разясняване на изискванията за участие в конкурса. Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.   За контакти с Областен информационен център - Кюстендил: гр. Кюстендил 2500, ул. "Патриарх Евтимий"№18 електронна поща: oic.kyustendil@eufunds.bg тел./факс: 00359 78 52 02 12 моб.: 00359 876 172 744; 00359 876 172 766; 00359 876 172 788  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.