wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Основните приоритети и възможности за финансиране през програмния период 2014-2020 г. бяха представени пред медии от екипа на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил  на 27 март 2014 г. Разяснени бяха основните моменти в проектите на новите оперативни програми, както и стратегическите приоритети, предвидени за финансиране в проекта на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия през настоящата седемгодишна финансова рамка. Споразумението за партньорство е основният документ, определящ  стратегията на държавата за ползване на Европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие със Стратегия Европа 2020.  В проекта на Споразумението  са заложени четири стратегически приоритета за изпълнение на политика на сближаване на Европейския съюз, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на базата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж в страната. Предвидените в Споразумението приоритети са: образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж; научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж; свързаност и зелена икономика за устойчив растеж; добро управление и достъп до качествени административни услуги. Представени бяха  основните секторни интервенции, които е предвидено да бъдат реализирани със средства от  Европейските структурни и инвестиционни фондове през периода 2014 - 2020 г. в областта на транспорта, околната среда, заетостта, социалното включване, образованието, здравеопазването, конкурентоспособността на икономиката, електронно управление, институционалния капацитет и публичната администрация.  ОИЦ - Кюстендил представиха пред медиите и основните моменти в проектите на седемте оперативни програми, които ще действат в България през настоящия програмен период , сред които е новата оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020". Предвижда се голяма част от средствата по тази програма да бъде насочена към развитие на научно-изследователската дейност в България, тъй като повишаване на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите е от ключово значение за устойчивия растеж на страната ни. По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020" са предвидени  средства за подобряване на достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.   Сред приоритетите в Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020" са мерки за подкрепа за енергийната ефективност и използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, включително в публични сгради и в жилищния сектор, инвестиране в регионална здравна, социална и образователна инфраструктура. Проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" включва приоритет за подкрепа на предприемачеството, експортен и производствен потенциал, с включени мерки за технологично развитие и иновации, както и  конкурентоспособност и продуктивност на предприятията. Приоритетност в рамките на тази оперативна програма ще бъде дадена и на зелена и ефективна икономика. Предвижда се голяма част от бюджета на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." да бъде насочен към сектор "Води". Със средства по Програмата се предвижда да продължат да се финансират проекти за изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 000 екв. ж. и с над 2,000 екв. ж. „Добро управление 2014-2020" е наименованието на оперативната програма, която обединява действащите през отминалия програмен период ОП „Административен капацитет" и ОП „Техническа помощ". Сред предвидените основни приоритети в областта на доброто управление е предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление и правосъдие. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.