wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе на 11 април 2014 г. в Кюстендил дискусионен форум на тема „Европейските фондове в област Кюстендил - постигнати резултати и възможности за развитие". Целта на форума беше обсъждане на резултатите от проведени до този момент от ОИЦ - Кюстендил информационно-разяснителни срещи по общини, идентифициране на силни и слаби страни в процеса на усвояване на средства от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС на територията на област Кюстендил и представяне на добри практики от реализирани проекти в Кюстендилския регион. Темата на събитието събра представители на държавната и местна власт, неправителствени организации, културни и образователни институции. Форумът беше открит от Росица Плачкова, зам.-кмет „Инвестиционна политика и регионално развитие" на Община Кюстендил, която приветства участниците и подчерта ролята на Областен информационен център - Кюстендил за популяризиране на възможностите по линия на оперативните програми в България. Акцент по време на събитието беше представянето на резултатите от проведените от ОИЦ - Кюстендил в общините на област Кюстендил информационно-разяснителни срещи на тема „Пътят на успешния проект". Информацията беше съобщена от Мария Маркова, експерт по европейски програми и проекти. На база на систематизираните и анализирани анкетни карти от проведените срещи беше направен изводът, че въпреки трудностите, срещани в процеса на подготовката на проекти и в осъществяването им, в деветте общини от област Кюстендил продължава да има подчертан интерес към бъдещо участие в проекти, реализирани с помощта на европейските фондове. Всички девет общини в Кюстендилска област работят активно в търсенето на финансиране и реализацията на проекти. Това беше подчертано по време на форума при представянето на доклад с информация за изпълнението на оперативните програми на територията на област Кюстендил. По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН), от началото на програмния период до 03 март 2014 г. в област Кюстендил по оперативните програми има сключени 168 договора на обща стойност 177 232 523 лева, като общият брой на бенефициентите е 88. Програмата на събитието продължи с представянето на добри практики от проекти, реализирани на територията на област Кюстендил с помощта на оперативните програми. Експерт от Община Кюстендил презентира постигнатите резултати от реализирането на проект „Център за настаняване от семеен тип гр. Кюстендил", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013". Общата цел на проекта е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Представена беше и информация за проект „Създаване на социални услуги в среда, близка до семейната за деца с увреждания в община Кюстендил" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", включващ дейности по настаняване на деца с увреждания в изградения Център. На форума беше споделен и опитът на Община Дупница от изпълнението на проект „Архитектурно и благоустройствено оформление на широк център на гр. Дупница", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. Пред участниците във форума беше посочено, че общата цел на този проект е подобряване на физическата и жизнената среда в гр. Дупница чрез облагородяване на Централна градска част и широкия център, като предпоставка за устойчиво икономическо и социално развитие. Експерт от ОИЦ - Кюстендил запозна присъстващите с постигнатите резултати в област Кюстендил по реализирани схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", с конкретен бенефициент Главна дирекция „Услуги по заетостта" към Агенция по заетостта. В последната част на форума бяха представени възможности за развитие на област Кюстендил със средства от европейските фондове пред периода 2014-2020 г. Разяснени бяха основните моменти в проектите на новите оперативни програми, както и стратегическите приоритети, предвидени за финансиране в проекта на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия през настоящата седемгодишна финансова рамка. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.      

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.