wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе на 27 юни 2014 г. в гр. Кюстендил информационна среща с представители на медии, в рамките на която бяха подробно разяснени  приоритети в областта европейското териториално сътрудничество. На срещата бяха представени дейностите, които са извършени досега от българска страна в подготовката на Програмите за Европейско териториално сътрудничество (ЕТС) за 2014-2020 г. Сред акцентите на срещата бе информиране за процеса на програмиране на програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за пред-присъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020 г. и България-Македония 2014-2020 г. По време на срещата беше подчертано също, че България има за цел да насърчи междурегионални и транснационални действия с бенефициентите, намиращи се в други държави-членки, и в рамките на приоритетни направления в проектите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 г. и Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. По  линия на  приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество" в проекта на ОП РЧР 2014-2020 г. се предвижда насърчаване на сътрудничество между проекти в различни страни-членки; сътрудничество между мрежи и партньорства с фокус върху специфичен въпрос или проблем; сътрудничество между национални, регионални и местни институции и организации (вкл. Комитети за наблюдение, Управляващи органи и Междинни звена по ЕСФ в страните-членки). Транснационално сътрудничество е застъпено и в проекта на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., като тук се предвижда да бъде наблегнато на взаимодействието с европейски обучителни институции, както и на необходимостта от обмен на опит по отношение на европейски политики и законодателство. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.      

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.