wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Перспективи и постигнати резултати по програми в областта на европейското териториално сътрудничество бяха тема на дискусионен форум, който екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил проведе на 27 юни 2014 г. в гр. Кюстендил. Темата на събитието събра представители на държавната и местна власт, неправителствени организации, културни институции. Във форума взеха участие и представители на сръбски и македонски организации, проявяващи интерес към съвместното изпълнение на проекти, финансирани с европейски средства. През първата част на форума бяха представени дейностите, които са извършени досега от българска страна в подготовката на Програмите за Европейско териториално сътрудничество (ЕТС) за 2014-2020 г. , както и приоритетните направления в областта на междурегионалното и транснационално сътрудничество в проектите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 г. и Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г. На участниците във форума бяха представени целите и постигнатите резултати по проект на Община Бобов дол „Прилагане и обмен на междурегионални практики и иновации за устойчиво местно развитие на Община Бобов дол", реализиран по линия на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. Част от реализираните дейности по проекта включват проучване и анализ на ресурсите за развитие на туристическия потенциал, изготвяне на Стратегия за развитие на туризма в Община Бобов дол, разработване на Интернет портал за обмен на най-добри практики, подписване на меморандум за разбирателство и подпомагане на туризма в Община Бобов дол, създаване на Консорциум за напредък и инициативност между Община Бобов дол и Общините Сурия и Кастелгали, Испания. Представител на община Бобов дол презентира пред участниците във форума и постигнати резултати от изпълнението на проект „Сътрудничество за устойчиво развитие на културния туризъм в общините Бобов дол и Палилула", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, финансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС България - Сърбия 2007-2013 г. Сред конкретните цели по този проект е изграждане на амфитеатър в гр. Бобов дол и реконструкция на съществуващ амфитеатър в Палилула и насърчаване на културния обмен и обществената информираност за културните традиции на двете общности в трансграничния регион. Сред представените на форума добри практики беше и проект на община Бобошево "Партньорство и обмен на добри практики в областта на доброто управление, между общините Бобошево, Рила и Община Реджо Калабрия", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет" 2007 - 2013 г. Сред постигнатите резултати по този проект са създадена интернет платформа и виртуална мрежа за комуникации между партньорите, разработена стратегия за междуобщинско сътрудничество; обучения по ключови тематики, като териториално развитие, стопанска политика и хуманитарни дейности; проведени квалификационни стажове в община Реджо ди Калабрия. На форума беше споделен и опитът на Читалище „Братство 1869" гр. Кюстендил като водеща организация по проект „Музика, изкуство, туризъм - за обединени Балкани", осъществен с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Сърбия с партньор Музикалното училище в гр. Ниш, Република Сърбия. Оборудване на звукозаписно студио в читалище „Братство 1869" гр. Кюстендил, създаване на on-line музикална библиотека, изложба „Съвременното изобразително изкуство на Кюстендил и Ниш", създаване на Балкански младежки симфоничен оркестър, трансгранична туристическа борса „Красотите на Балканите" са само част от реализираните дейности по проекта. Представител на читалище „Братство 1869" представи и резултатите по проект „Трансгранично сътрудничество и работа в мрежа чрез електронно обучение и кариерно развитие", по който Читалището е партньор. Сред резултатите по проекта са създадени центрове за кариерно консултиране в Кюстендил и Ниш, както и онлайн платформа за изучаване на сръбски и български език. Участниците във форума получиха и изготвения от ОИЦ - Кюстендил каталог с добри практики на проекти, реализирани на територията на област Кюстендил с помощта на средства по линия на оперативните програми през програмен период 2007-2013 г. Освен обмяна на добри практики и идеи, на форума бяха установявани и нови контакти за бъдещо сътрудничество в области от взаимен интерес. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.