wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил, създаден по проект по Оперативна програма „Техническа помощ",  ще продължи своето функциониране до 12 юни 2015 г. С решение на Комитета за наблюдение на оперативната програма продължителността на проекта беше увеличена с 11 месеца. Това съобщи днес пред медии управителят на ОИЦ - Кюстендил Любомира Велинова, която обобщи реализираните от Центъра дейности. От стартирането на дейността си през 2012 г. досега екипът на ОИЦ - Кюстендил е провел общо 116 събития, в т.ч. информационни срещи, изнесени приемни, срещи с медии и дискусионни форуми. Общият брой на участниците в тези събития е 2224, което е в пъти повече от предвиденото по проекта. Актуални възможности за кандидатстване по оперативни програми, пътят на успешния проект, научени уроци и реализирани добри практики през изтичащия програмен период 2007-2013 г., както и приоритети и възможности за финансиране през новия програмен период са само част от темите на проведените събития. Над 1000 са запитванията, получени и обработени от екипа на Областен информационен център - Кюстендил  от началото на дейността на Центъра до настоящия момент. Най-голям интерес е проявен към възможности за бизнеса за кандидатстване за средства от европейските фондове, възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и информация за проекта „Енергийно обновяване на българските домове". В резултат на дейността на ОИЦ - Кюстендил са отпечатани и популяризирани информационни брошури в областта на европейско финансиране, изготвен е и каталог с общо 30 добри практики от проекти,  реализирани на територията на област Кюстендил по оперативни програми през периода  2007 - 2013 г. През 27-те месеца на своята дейност Областен информационен център - Кюстендил е участвал и в организирането и провеждането на национални инициативи на мрежата от 28 информационни центъра в страната. В допълнение, екипът на Центъра е  гостувал и на различни събития, като конференции, заседания, информационни и  дискусионни срещи, където е предоставял информация за произтичащите възможности по линия на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. На срещата с медии бяха представени и резултати от проведените от  ОИЦ - Кюстендил срещи в периода март-юни 2014 година в деветте общини на област Кюстендил. От проведените събития може да се направи изводът, че интересът към възможностите, които се очаква да бъдат предоставяни на бенефициентите през новия програмен период, е подчертано висок. Любомира Велинова съобщи пред медиите, че сред предстоящите дейности на  Областен информационен център - Кюстендил е провеждането на информационни кампании и изнесени приемни в общините на област Кюстендил, както и участието в общи инициативи на мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.                

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.