wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Приоритетите и мерките, предвидени в проекта на новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. с акцент върху възможностите за младите хора, бяха представени на поредица от информационни срещи, проведени от ОИЦ - Кюстендил. Информационната кампания на тема: „Еврофондовете - възможности за развитие на човешките ресурси през 2014 -2020 г." се проведе в периода  23 юни - 4 юли 2014 г. в деветте общини от област Кюстендил. Присъстващите на срещите бяха запознати с предвидените в програмата мерки за  повишаване на икономическата активност и достъпа до заетост на търсещите работа младежи до 29 годишна възраст, което е планирано да се осъществи чрез предоставяне на възможност за включване в платена заетост, стажуване или чиракуване; активиране и трайна интеграция в заетостта на младите хора, особено на младежите, които не са в заетост, в образование или обучение. В проекта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) 2014-2020 са заложени и мерки за повишаване конкурентоспособността на пазара на труда на младите хора, чрез предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда и достъп до обучение, съответстващо на нуждите на бизнеса.   Насърчаване на младежкото предприемачество също е сред мерките, включени в проекта на новата ОП РЧР. Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения, на специализирани консултантски услуги и на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост са сред заложените мерки  за подкрепа на цялостния процес на подготовка и стартиране на самостоятелна стопанска дейност сред младежите на възраст до 29 години.   В рамките на инвестиционния приоритет, насочен изцяло към младежите, ще бъдат използвани средствата по Инициативата за младежка заетост. За периода 2014 - 2020 година България ще има достъп до около 100 млн. евро за да реализира програми и мерки по отношение на младежката безработица. Областен информационен център - Кюстендил е създаден в изпълнение на проект № 0070-ОКЛ-3.3. „Създаване на Областен информационен център в Община Кюстендил", договор № BG161PO002-3.3.02-00016-C0001. Проектът се финансира безвъзмездно от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.        

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.