wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В периода 13-18 октомври 2014 г. екипът на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира спортни прояви на територията на област Кюстендил в рамките на Национална кампания под надслов „Да спортуваме ЗАЕДНО" . Инициативата е на Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерски съвет и се реализира чрез мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Инициативата ще се проведе в периода 13-19 октомври 2014 г. на територията на цялата страна, като има за цел да популяризира постигнатото през първия програмен период на страната ни като държава членка на Европейския съюз, както и да запознае широката общественост с новите възможности, предвидени от оперативните програми през периода 2014-2020 г. ОИЦ - Кюстендил ще се включи в кампанията чрез провеждане на спортни събития  в училища в област Кюстендил, както и организиране на посещение на обекти,  финансирани по линия на оперативни програми. Графикът на провеждането на събитията е публикуван в рубрика "Календар" на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg. ОИЦ - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.