wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Над петстотин участника се включиха в разнообразни спортни прояви, които екипът на Областен информационен център - Кюстендил организира от 13 до 18 октомври 2014 г. на територията на област Кюстендил. Събитията бяха част от националната инициатива „Да спортуваме ЗАЕДНО!", която се проведе на територията на цялата страна в периода 13-19 октомври 2014 г. от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Проявите бяха свързани с обекти, чието изграждане, възстановяване или развитие е реализирано с европейски средства. Целта на кампанията е по един нетрадиционен и атрактивен начин  да популяризира резултатите от изпълнени проекти с европейско финансиране през първия програмен период на страната ни като държава членка на Европейския съюз, както и да запознае широката общественост с новите възможности, предвидени от оперативните програми през периода 2014-2020 г. Програмата на кампанията в Кюстендилска област беше наситена с щафетни игри и състезания по футбол, баскетбол, волейбол, висок скок и таекуондо. Спортните празници бяха организирани в училища в област Кюстендил, в които са изпълнявани проекти по оперативни програми. Проведена беше и спортна игра с обиколка на обекти. Награди получиха както победителите, така и всички участници. В последния ден на кампанията беше организирано и информационно пътуване с обиколка на обекти, които са изградени или реновирани на територията на област Кюстендил с помощта на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС през програмен период 2007-2013 г. Инициативата „Да спортуваме ЗАЕДНО!" е на Централния информационен и координационен офис в Администрацията на Министерски съвет и се реализира чрез мрежата от 28 информационни центъра за популярязиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България. Кампанията се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ". Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.