wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

До 9 април 2015 г. включително се набират заявления от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" и от желаещите да предоставят тази услуга по проект „Нови възможности за грижа", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"(ОПРЧР) 2014-2020. Това съобщиха днес от Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил по време на среща в офиса на центъра, с която приключи цикълът от информационни срещи, проведен в периода 17-31 март от екипа на ОИЦ - Кюстендил във всички девет общини от областта.   Целта на тези срещи беше информиране за приоритети и възможности за финансиране по одобрени оперативни програми. От ОИЦ - Кюстендил съобщиха още, че основната цел на проекта „Нови възможности за грижа", финансиран по линия на ОПРЧР 2014-2020, е  превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане чрез Главна дирекция „Социално подпомагане", като партньори по Проекта са всичките 265 общини. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент" - до 10 месеца. Индикативният брой потребители на услугата е 12 000. В рамките на ОПРЧР 2014-2020 г. вече е стартирал и проект „Нова възможност за младежка заетост" с бенефициент Агенция по заетостта. Проектът дава възможност за стажуване или обучение по време на работа на младежи, регистрирани в Бюрата по труда, които са на възраст 15-29 години включително и които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение. На официалната страница на Агенцията по заетостта е публикуван списък с одобрените работодатели, които са подали заявки за включване в схемата. В срок до 02.04.2015 г.  всички работодатели с одобрени заявки следва да представят изискуемите документи за определяне на допустимостта им преди сключване на договор. Сред процедурите, предвидени да бъдат обявени съгласно индикативната годишна програма на ОПРЧР за 2015 г., са «Квалификационни услуги за обучения за заети лица» и процедура за активиране и включване в заетост на неактивни лица над 29 г. Общият бюджет на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. възлиза на 2,136 млрд. лв., като близо 60 % от този финансов ресурс е заделен за заетост, а 31% за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Това обобщиха от ОИЦ - Кюстендил по време на проведените информационни срещи, като посочиха, че освен тази оперативна програма, към момента одобрение от Европейската Комисия са получили и  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура", ОП „Наука и образование за интелигентен растеж", ОП „Добро управление" и ОП „Иновации и конкурентоспособност". Очаква се одобрението от ЕК и на останалите оперативни програми, които ще действат в България през програмен период 2014-2020 г. -  ОП „Региони в растеж" и ОП „Околна среда". Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.