wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Бюджетът на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. възлиза на 2,136 млрд. лв., като близо 60 % от този финансов ресурс е заделен за заетост, а 31% за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Това стана ясно на пресконференция, организирана  днес от екипа на Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил. Освен Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР), към момента одобрение от Европейската Комисия са получили ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура", ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" , ОП „Добро управление" и ОП „Иновации и конкурентоспособност". В рамките на ОПРЧР 2014-2020 г. вече е стартирал  проект „Нова възможност за младежка заетост" с бенефициент Агенция по заетостта. Проектът дава възможност за стажуване или обучение по време на работа на младежи, регистрирани в Бюрата по труда, които са на възраст 15-29 години включително и които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение. На официалната страница на Агенцията по заетостта е публикуван списък с одобрените работодатели, които са подали заявки за включване в схемата. В срок до 02.04.2015 г.  всички работодатели с одобрени заявки следва да представят изискуемите документи за определяне на допустимостта им преди сключване на договор. ОИЦ информираха, че наскоро по Оперативната програма  „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 е била обявена процедура „Нови алтернативи" с конкретен бенефициент Агенцията за социално подпомагане. Целта на процедурата е намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. В резултат на изпълнение на процедурата се очаква близо 10 000 участника с увреждания и участници над 65 г. в невъзможност за самообслужване, да получат достъп до услугата „Личен асистент". Съгласно индикативната годишна програма на ОПРЧР за 2015 г. се предвижда да бъдат обявени още девет процедури за кандидатстване. Сред тях са процедурите за активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни лица над 29 г. и «Квалификационни услуги за обучения за заети лица». България за първи път ще има достъп до средства от структурните и инвестиционни фондове на Общността за научни изследвания и технологична модернизация на изследователската инфраструктура, подпомагане на връзката на висшето и училищното образование с пазара на труда, на образователната интеграция и ученето през целия живот в самостоятелна оперативна програма - „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Общият бюджет на програмата възлиза на 1,37 млрд. лв., като за 2015 г. е предвидено да бъдат обявени общо 17 процедури за кандидатстване по тази програма. „Добро управление" е наследник на оперативните програми „Административен капацитет" и „Техническа помощ" от програмен период 2007 - 2013 г. Програмата е на обща стойност над 335 млн. евро, като основни приоритети в нея са подобряване на услугите и оптимизиране на структурите и функциите на администрацията, както и електронизация и осигуряването на по-лесен достъп до услуги за гражданите и бизнеса включително чрез комплексно административно обслужване и развитие на електронното управление. Приоритет ще бъде и продължаването на реформата на съдебната система и повишаване на нейното качество, прозрачност, ефективност и ефикасност. Очаква се одобрението от ЕК и на останалите оперативни програми, които ще действат в България през програмен период 2014-2020 г. -  ОП „Региони в растеж" и ОП „Околна среда". ОИЦ - Кюстендил предстои да проведе поредица от срещи, на които ще бъдат разяснявани приоритетите и възможностите за финансиране по три от одобрените към момента оперативни програми в България - „Развитие на човешките ресурси", „Наука и образование за интелигентен растеж" и „Добро управление". Информационните събития  ще бъдат проведени във всички общини на област Кюстендил в периода  17 - 31 март 2015 г., като срещите са отворени за всички заинтересовани страни. Първата от поредицата срещи е насрочена за 17 март 2015 г. (вторник) от 11:00 ч. в Кръглата зала на Община Дупница. Графикът е публикуван във фейсбук страницата на Областен информационен център - Кюстендил и в секция „Календар" на интернет портала www.eufunds.bg. Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.    

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.